Kierunek: Filologia polska                                                        Limit przyjęć: 150 osób      moduł nr 1

Specjalność: Nauczycielska                                                                                   6 grup

Tryb: Stacjonarne studia I stopnia trzyletnie (licencjat)

 

ROK I

SEMESTR 1

SEMESTR 2

EGZ PO SEM.

PKT. ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

Literatura staropolska  oblig

30

2

30

3

30

2

30

3

2

10

Literatura współczesna  oblig

 

 

 

 

 

 

30

3

zal.

3

Poetyka z elementami teorii literatury oblig

 

 

30

3

 

 

30

3

zal.

6

Wprowadzenie do literaturoznawstwa

30

1

 

 

30

1

 

 

zal.

2

Gramatyka opisowa języka polskiego oblig

30

2

30

3

30

2

30

3

2

10

Język staro-cerkiewno-słowiański oblig

 

 

 

 

 

 

30

3

zal.

3

Wprowadzenie do językoznawstwa

15

1

 

 

 

 

 

 

zal.

1

Nauki pomocnicze

 

 

30

1

 

 

 

 

zal.

1

Pedagogika oblig

30

1

30

2

 

 

30

2

2

5

Psychologia oblig

30

1

30

2

 

 

30

2

2

5

Warsztaty pedagogiczno-psychologiczne oblig

30

2

zal.

2

Język łaciński

 

 

30

3

 

 

30

3

2

6

Historia Polski

30

4

 

 

 

 

 

 

1

4

Emisja głosu*

30

2

zal.

2

Wychowanie fizyczne

 

 

30

 

 

 

30

 

 

0

 

195

 

240

 

90

 

330

 

6 egz.

60

* Emisja głosu jest prowadzona dla części roku w I semestrze, dla drugiej części w II semestrze

Liczba godzin: 285 g wykładów + 570 ćwiczeń = 855 godzin.

 

ROK II

SEMESTR 3

SEMESTR 4

EGZ PO SEM.

PKT. ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

Literatura oświecenia i romantyzmu* oblig

 

 

30

3

 

 

30

3

4

6

Literatura oświecenia oblig

30

1

 

 

 

 

 

 

zal.

1

Literatura romantyzmu oblig

30

1

 

 

30

2

 

 

zal.

3

Literatura współczesna (1918- 1945 r.) oblig

30

1

30

3

30

1

30

3

zal.

8

Literatura powszechna****

30

5

 

 

30

5

 

 

4

10*

Poetyka z elementami teorii literatury**  oblig

 

 

30

3

 

 

 

 

4

3

Analiza dzieła literackiego oblig

 

 

 

 

 

 

30

2

zal.

2

Gramatyka historyczna języka polskiego oblig

30

2

30

3

30

2

30

3

4

10

Dialektologia i socjolingwistyka

 

 

 

 

 

 

30

2

zal.

2

Sztuka komunikowania

 

 

30

1

 

 

 

 

zal.

1

Konwersatorium językoznawcze

30

1

 

 

 

 

 

 

zal.

1

Metodyka nauczania literatury

 i języka polskiego*** oblig

30

1

30

2

30

1

30

2

zal.

6

Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty oblig

6

1

zal.

1

Kultura języka

30 (konwersatorium w dwóch grupach:

w I lub II semestrze)

1

zal.

1

Literatura dla dzieci i młodzieży

30

1

 

 

30

2

 

 

4

3

Historia filozofii

 

 

 

 

30

3

 

 

zal.

3

Język obcy

 

 

30

2

 

 

30

2

zal.

4

 

240

 

240

 

210

 

216

 

5 egz.

65

                                                                                                                                                                          

* przedmiot Literatura oświecenia i romantyzmu obejmuje wykłady (1+1+2) ćwiczenia (3+3) razem 10 ECTS

** przedmiot Poetyka z elementami teorii literatury obejmuje 90 g ćwiczeń na I i II roku (3+3+3 = 9 ECTS) + ćwiczenia z analizy dzieła literackiego  30g (2 ECTS) wartość kursu razem z egzaminem 11 ECTS

*** warunkiem pełnego zaliczenia kursu Metodyka nauczania literatury i języka polskiego jest zaliczenie z oceną na II roku ćwiczeń (60g) wartość 4 ECTS i wykładu, zaliczenie praktyk pedagogicznych w szkole podstawowej i w gimnazjum  i zdanie egzaminu po zaliczonych praktykach w trakcie III roku studiów po 5 semestrze – wartość kursu z egzaminem łącznie wynosi 6 ECTS

 Liczba godzin: 450 g wykładów + 426 g ćwiczeń = 876g

**** zmiana punktacji ECTS: Uchwała Rady Wydziału z dnia 27 czerwca 2007 r. i 3 października 2007 r. (przedmiot literatura powszechna zakończony egzaminem = 10 punktów ECTS)

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ: luty

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE W GIMNAZJUM: wrzesień-październik

 

ROK III

SEMESTR 5

SEMESTR 6

EGZ PO SEM.

PKT. ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

Literatura pozytywizmu i Młodej Polski

30

2

30

3

30

2

30

3

6

10

Literatura współczesna po 1945 r.*

30

1

30

3

 

 

 

 

5

4

Leksykologia i leksykografia

 

 

30

2

 

 

 

 

zal.

2

Sztuka komunikowania

 

 

30

2

 

 

 

 

zal.

2

Konwersatorium językoznawcze

30

2

 

 

 

 

 

 

zal.

2

Historia języka

 

 

 

 

 

 

30

3

zal.

3

Seminarium licencjackie

 

 

30

10

 

 

30

10

zal.

20

Metodyka nauczania literatury i języka polskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Historia filozofii**

30

3

 

 

 

 

 

 

5

3

Technologia informacyjna w pracy polonisty

 

 

30

2

 

 

 

 

zal.

    2

Język obcy***

 

 

30

2

 

 

30

2

6

4

Opcja

30

3

 

 

30

3

 

 

6

6

Wykład monograficzny

30

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

180

 

210

 

60

 

120

 

6 egz.

60

* Przedmiot Literatura współczesna obejmuje wykłady na II r. Literatura współczesna do 1945 r. i Literatura współczesna po 1945 r. na III r. razem 90g (1+1+1= 3 ECTS) + ćwiczenia na I, II i III roku 120g (3 + 3 + 3 + 3 = 12 ECTS) wartość kursu razem z egzaminem zdawanym z całości po 5 semestrze - 15 ECTS

** Historia filozofii obejmuje 60 g wykładu z egzaminem (6 ECTS)

*** Egzamin z języka obcego (kontynuowanego, czyli zdawanego na maturze) jest obligatoryjny. Za zdanie egzaminu student otrzymuje dodatkowo następującą liczbę punktów: egzamin na poziomie B2 – 4 punkty ECTS, na poziomie C1 – 5 punktów ECTS, na poziomie C2 – 6 punktów ECTS

 Liczba godzin: 210 g wykładów + 330 g ćwiczeń = 570 g

Łączna liczba godzin: 855 g + 876g + 570g = 2301 godzin       według standardów 2200 g

PRAKTYKI ZAWODOWE:

STUDIA KOŃCZĄ SIĘ PO ABSOLUTORIUM PRZYJĘCIEM I OBRONĄ PRACY LICENCJACKIEJ

 

 

Kierunek: Filologia polska                                                      Limit przyjęć: 195osób   Moduł 2

Specjalność: Nauczycielska                                                     Liczba grup:       8

Tryb: Stacjonarne  studia II stopnia  dwuletnie (magisterium)

 

ROK I

SEMESTR 7

SEMESTR 8

EGZ PO SEM.

PKT. ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

Seminarium magisterskie

 

 

30

10

 

 

30

10

zal.

20

Teoria literatury

30

2

30

3

30

2

30

3

2

10

Teoria języka

30

2

30

3

30

2

30

3

2

10

Metodyka nauczania literatury i języka*

 

 

30

4

 

 

30

4

3

8

Psychologia

15

1

 

 

 

 

 

 

zal.

1

Pedagogika

15

1

 

 

 

 

 

 

zal.

1

Literatura obca

30

3

 

 

30

3

 

 

2

6

Warsztaty krytyczne

 

 

30

2

 

 

30

2

zal.

4

 

120

 

150

 

90

 

150

 

4 egz.

60

* Egzamin z Metodyki nauczania literatury i języka polskiego odbywa się po zaliczonych ćwiczeniach na I roku i po zaliczonych praktykach pedagogicznych w liceum. Wartość pełnego kursu 8 ECTS

Liczba godzin: 240g wykładów + 300 g ćwiczeń = 510  g

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE W LICEUM: wrzesień-październik

 

ROK II

SEMESTR 9

SEMESTR 10

EGZ PO SEM.

PKT. ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

Seminarium magisterskie

 

 

30

20

 

 

30

20

zal.

40

Opcja literacka/językoznawcza*

30

3

 

 

30

3

 

 

4

6

Opcja literacka/językoznawcza*

30

3

 

 

30

3

 

 

4

6

Opcja filozoficzna **

30

3

 

 

30

3

 

 

4

6

Wykład monograficzny

30

2

 

 

 

 

 

 

zal.

2

 

120

 

30

 

90

 

30

 

3 egz.

60

* do wyboru po uzgodnieniu z promotorem

* *opcja obowiązkowa

Liczba godzin: 210 g wykładów + 60 g ćwiczeń = 270 g

Łączna liczba godzin: 510g + 270g = 780 g

STUDIA KOŃCZĄ SIĘ PO ABSOLUTORIUM PRZYJĘCIEM I OBRONĄ PRACY MAGISTERSKIEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kierunek: Filologia polska                                                      Limit zapisów: 25 osób (1 grupa)

Specjalność: Nauczycielska

Specjalizacja: Kultura Litwy                                                                             Moduł 3

Tryb: Stacjonarne studia II stopnia dwuletnie (magisterium)

 

ROK I

SEMESTR 7

SEMESTR 8

EGZ PO SEM.

PKT. ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

Seminarium magisterskie

 

 

30

10

 

 

30

10

zal.

20

Teoria literatury

30

2

30

3

30

2

30

3

2

10

Teoria języka

30

2

30

3

30

2

30

3

2

10

Metodyka nauczania literatury i języka

 

 

30

4

 

 

30

4

2

8

Psychologia

15

1

 

 

 

 

 

 

zal.

1

Pedagogika

15

1

 

 

 

 

 

 

zal.

1

Wstęp do badań nad literaturą pogranicza

30

1

 

 

 

 

 

 

zal.

1

Historia literatury litewskiej

30

1

 

 

30

1

 

 

zal.

2

Historia Wielkiego Księstwa Litewskiego

30

2

 

 

 

 

 

 

1

2

Historia Litwy po roku 1795*

 

 

 

 

30

2

 

 

2

2

Literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego (do 1795 r)

30

1

 

 

 

 

 

 

zal.

1

Praktyczna nauka języka litewskiego

 

 

60*

1

 

 

60*

1

zal.

2

 

210

 

180

 

120

 

150

 

5 egz.

60

* Historia Litwy po roku 1795 kończy się egzaminem (Uchwała Rady Wydziału z dnia 27 czerwca 2007 r.)

** od roku akademickiego 2008/09 liczba godzin lektoratu języka litewskiego zwiększy się o 60 godzin (po 90 godzin w każdym semestrze) -Uchwała Rady Wydziału  z dnia 12 grudnia 2007 r.

Liczba godzin:  240g wykładów + 360 g ćwiczeń = 600  g

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE W LICEUM: wrzesień-październik

 

ROK II

SEMESTR 9

SEMESTR 10

EGZ PO SEM.

PKT. ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

Seminarium magisterskie

 

 

30

20

 

 

30

20

zal.

40

Historia literatury litewskiej*

30

4

 

 

 

 

 

 

3

4

Kultura współczesnej Litwy

30

4

 

 

 

 

 

 

zal.

4

Historia języka litewskiego

30

4

 

 

 

 

 

 

zal.

4

Praktyczna nauka języka litewskiego**

 

 

60

6

 

 

30***

 

3

6

Litwa w literaturze polskiej XIX i XX wieku

30

2

 

 

 

 

 

 

zal.

2

 

120

 

90

 

 

 

30

 

2 egz.

60

* Kurs Historia literatury litewskiej obejmuje 90 g wykładów na I roku (1+1 ECTS) i II roku (4 ECTS)- wartość kursu wraz z egzaminem 6 ECTS

** Wartość kursu Praktyczna nauka języka litewskiego (120g) wraz z egzaminem 8 ECTS

*** od roku akademickiego 2007/08 liczba godzin lektoratu zwiększyła się o 30 godzin -Uchwała Rady Wydziału z dnia 12 grudnia 2007 r.

Liczba godzin: 120 g wykładów + 120 g ćwiczeń = 240 g                Łączna liczba godzin: 540g + 240g = 780 g

STUDIA KOŃCZĄ SIĘ PO ABSOLUTORIUM PRZYJĘCIEM I OBRONĄ PRACY MAGISTERSKIEJ


Kierunek: Filologia polska                                               Limit przyjęć: 50 osób             moduł nr 4

Specjalność: Wiedza o kulturze                                                                 2 grupy

Tryb: Stacjonarne studia I stopnia trzyletnie (licencjat)

 

ROK I

SEMESTR 1

SEMESTR 2

EGZ PO SEM.

PKT. ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

Literatura staropolska

30

2

30

3

30

2

30

3

2

10

Gramatyka opisowa języka polskiego

30

2

30

3

30

2

30

3

2

10

Literatura współczesna

 

 

 

 

 

 

30

3

zal.

3

Poetyka z elementami teorii literatury

 

 

30

2

 

 

30

2

zal.

4

Wprowadzenie do wiedzy o kulturze

30

3

 

 

 

 

 

 

1

3

Literatura mniejszości narodowych

 

 

30

3

 

 

30

3

2

6

Literatura w persp. antropologii kultury (cz. 1)

 

 

 

 

 

 

30

3

zal.

3

Interpretacja dzieła teatralnego

 

 

30

1

 

 

30

1

zal.

2

Współczesne życie literackie i instytucje kultury

 

 

 

 

 

 

30

3

zal.

3

Literatura powszechna (Antyk/ Biblia w kulturze)*

30

2

 

 

30

2

 

 

2

4

Język łaciński

 

 

30

3

 

 

30

3

2

6

Historia filozofii

 

 

 

 

30

3

30

3

2

6

Wychowanie fizyczne

 

 

30

 

 

 

30

 

zal.

0

 

150

 

240

 

120

 

270

 

7 egz.

60

Liczba godzin: 270 g wykładów + 510 g ćwiczeń = 780 g

 

ROK II

SEMESTR 3

SEMESTR 4

EGZ PO SEM.

PKT. ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

Literatura oświecenia i romantyzmu*

 

 

30

3

 

 

30

3

4

6

Literatura oświecenia

30

1

 

 

 

 

 

 

zal.

1

Literatura romantyzmu

30

1

 

 

30

2

 

 

zal.

3

Teoria języka z elementami historii języka**

30

1

 

 

30

2

 

 

4

3

Gramatyka historyczna

 

 

 

 

 

 

30

1

zal.

1

Poetyka z elementami teorii literatury

 

 

30

2

 

 

30

2

zal.

4

Literatura współczesna do 1945 r.

30

1

30

3

30

1

30

3

zal.

8

Literatura popularna i kultura masowa

30

2

 

 

30

2

 

 

4

4

Literatura polska w perspektywie etnologicznej

 

 

30

3

 

 

30

3

4

6

Literatura w perspektywie antropologii (cz. 2)***

 

 

30

3

 

 

 

 

3

3

Estetyka (główne pojęcia)

 

 

30

2

 

 

 

 

zal.

2

Estetyczne kategorie literatury (cz. 1)

 

 

 

 

 

 

30

3

zal.

3

Interpretacja dzieła  plastycznego

 

 

30

1

 

 

30

1

zal.

2

Literatura powszechna (nowożytna)****

30

5

 

 

30

5

 

 

4

10*

Opcja

30

3

 

 

30

3

 

 

4

6

Język obcy

 

 

30

2

 

 

30

2

zal.

4

 

210

 

240

 

180

 

240

 

7 egz.

66

* przedmiot Literatura oświecenia i romantyzmu obejmuje wykłady (1+1+2)  i ćwiczenia (3+3) razem wartość kursu 10 ECTS

** przedmiot Teoria języka z elementami historii języka obejmuje wykład 60g (3 ECTS) +ćwiczenia z Gramatyki historycznej języka polskiego 30g (1 ECTS) razem wartość kursu 4 ECTS

*** przedmiot Literatura w perspektywie antropologii obejmuje 60g ćwiczeń na I i II roku (3 + 3 = 6 ECTS) razem z egzaminem kurs ma wartość 6 ECTS

**** zmiana punktacji kursu Literatury powszechnej – Uchwała Rady Wydziału z 27 czerwca 2007 r. i 3 października 2007 r. (przemiot literatura powszechna zakończony egzaminem = 10 punktów ECTS)

Liczba godzin: 390 g wykładów + 480 g ćwiczeń = 870 g

 

ROK III

SEMESTR 5

SEMESTR 6

EGZ PO SEM.

PKT. ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

Literatura pozytywizmu i Młodej Polski

30

2

30

3

30

2

30

3

6

10

Wprowadzenie do teorii komunikacji

 

 

 

 

30

1

30

1

zal.

2

Literatura współczesna po 1945 r*

30

1

30

3

 

 

 

 

5

4

Poetyka z elementami teorii literatury**

30

1

30

2

 

 

 

 

5

3

Estetyczne kategorie literatury (cz.2)***

 

 

30

3

 

 

 

 

5

3

Interpretacja dzieła muzycznego

 

 

30

1

 

 

30

1

zal.

2

Zarządzanie kulturą

30

1

 

 

30

2

 

 

6

3

Seminarium licencjackie

 

 

30

10

 

 

30

10

zal.

20

Historia Polski

30

4

 

 

 

 

 

 

5

4

Język obcy ****

 

 

30

2

 

 

30

2

6

4

Opcja

30

3

 

 

30

3

 

 

6

6

 

180

 

210

 

120

 

150

 

8 egz.

60

* przedmiot Literatura współczesna obejmuje wykłady na II r. Literatura współczesna do 1945 r. i Literatura współczesna po 1945 r. na III r razem  90g (1+1+1= 3 ECTS) + ćwiczenia na I, II i III roku 120g (3+3+3+3 = 12 ECTS) wartość kursu  razem z egzaminem zdawanym z całości po 5 semestrze - 15 ECTS

 ** przedmiot Poetyka z elementami teorii literatury obejmuje 150 g ćwiczeń na I, II i III roku(2+2+2+2+2 = 10 ECTS) + 30g wykładu (1ECTS) wartość kursu z egzaminem  razem 11 ECTS

*** przedmiot Estetyczne kategorie literatury obejmuje 60g ćwiczeń z egzaminem kurs ma wartość 6 ECTS

**** Egzamin z języka obcego (kontynuowanego, czyli zdawanego na maturze) jest obligatoryjny. Za zdanie egzaminu student otrzymuje dodatkowo następującą liczbę punktów: egzamin na poziomie B2 – 4 punkty ECTS, na poziomie C1 – 5 punktów ECTS, na poziomie C2 – 6 punktów ECTS

Liczba godzin: 300 g wykładów +360 g ćwiczeń = 660 g

Łączna liczba godzin: 780 + 870 + 660g = 2310 g    według standardów 2200 g

 

PRAKTYKI ZAWODOWE  W WYMIARZE CO NAJMNIEJ 8 TYGODNI

STUDIA KOŃCZĄ SIĘ PO ABSOLUTORIUM PRZYJĘCIEM I OBRONĄ PRACY LICENCJACKIEJ

 

Kanon przedmiotów specjalnościowych z poziomu studiów I stopnia Wiedza o kulturze (uchwała RW z dnia 21.03.2005 r. uzupełniona przez uchwałę RW z dnia 22.02.2006 r.):

 (do nadrobienia na studiach II stopnia, filologia polska, specjalność wiedza o kulturze dla tych studentów, którzy zostali przyjęci na studia II stopnia z dyplomem licencjata na kierunku filologia polska, ale innej specjalności; UWAGA: nadrabiane przedmioty nie liczą się do punktacji ECTS objętej programem studiów  na poziomie II stopnia ani nie są wliczane do średniej ze studiów; są wpisywane do indeksu oraz wykazywane w suplemencie do dyplomu):

 

1.      Wprowadzenie do wiedzy o kulturze (wykład + egzamin)

2.      Literatura mniejszości narodowych (ćwiczenia + egzamin) lub Literatura polska w perspektywie etnologicznej (ćwiczenia + egzamin)

3.      Literatura w perspektywie antropologii kultury (ćwiczenia + egzamin)

4.      Literatura popularna i kultura masowa (ćwiczenia + egzamin)

5.      Estetyczne kategorie literatury (ćwiczenia + egzamin)

Możliwe jest zaliczenie ekwiwalentnych przedmiotów w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

 


Kierunek: Filologia polska                                               Limit przyjęć: 45 osób             moduł nr 5

Specjalność: Wiedza o kulturze                                                                 2 grupy

Tryb: Stacjonarne studia II stopnia dwuletnie (magisterium)

 

ROK I

SEMESTR 7

SEMESTR 8

EGZ PO SEM.

PKT. ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

Kulturowa teoria literatury

30

2

30

4

 

 

 

 

1

6

Gry i rytuały komunikacyjne

30

2

 

 

 

 

30

4

2

6

Kultura literacka a kultura audiowizualna

30

2

 

 

 

 

30

2

zal.

4

Interpretacja dzieła filmowego

 

 

30

2

 

 

30

2

zal.

4

Warsztaty krytyczne

 

 

 

 

 

 

30

2

zal.

2

Antropologiczne problemy europejskiego modernizmu

 

 

30

3

 

 

30

3

2

6

Główne problemy estetyki współczesnej

30

4

 

 

 

 

 

 

1

4

Seminarium magisterskie

 

 

30

10

 

 

30

10

zal.

20

Literatura powszechna (zagadnienia komparatystyki)

30

4

 

 

30

4

 

 

zal.

8***

Filozoficzne konteksty wiedzy o literaturze**

 

 

 

 

30

4

 

 

zal.

4

 

150

 

120

 

60

 

180

 

4 egz.

64

Liczba godzin: 210 g wykładów + 300ćwiczeń = 510g

* Studenci mogą wybierać opcje zarówno z propozycji specjalności wiedza o kulturze, jak i z oferty innych specjalności prowadzonych na polonistyce. Student może przedstawić jako opcję ukończony drugi kierunek studiów; może to być zestaw dziedzin wykładanych na innych wydziałach; jako opcję można też traktować dodatkowy lektorat języka obcego (zakończony egzaminem)

**w roku akademickim 2007/08 wykład prowadzony będzie wyjątkowo w I semestrze

*** zmiana punktacji ECTS – Uchwała Rady Wydziału z dnia 3 października 2007 r. (przedmiot literatura powszechna kończący się uzyskaniem zaliczenia = 8 punktów ECTS)

ROK II

SEMESTR 9

SEMESTR 10

EGZ PO SEM.

PKT. ECTS

Wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

Seminarium magisterskie

 

 

30

20

 

 

30

20

zal.

40

Antropologia słowa

30

4

 

 

30

4

 

 

4

8

Opcja*

30

3

 

 

30

3

 

 

4

6

Opcja*

30

3

 

 

30

3

 

 

4

6

 

90

 

30

 

90

 

30

 

3 egz.

60

* Studenci mogą wybierać opcje zarówno z propozycji specjalności wiedza o kulturze, jak i z oferty innych specjalności prowadzonych na polonistyce. Student może przedstawić jako opcję ukończony drugi kierunek studiów; może to być zestaw dziedzin wykładanych na innych wydziałach; jako opcję można też traktować dodatkowy lektorat języka obcego (zakończony egzaminem)

 

Liczba godzin: 180g wykładów + 60g ćwiczeń = 240 g

Łączna liczba godzin: 510g + 240g = 750g

 

STUDIA KOŃCZĄ SIĘ PRZYJĘCIEM I OBRONĄ PRACY MAGISTERSKIEJ

 


Kierunek: Filologia polska                                                 Limit przyjęć:75 osób       Moduł 6

Specjalność: Komparatystyka                                                                    3 grupy

Tryb: Stacjonarne studia I stopnia trzyletnie (licencjat)

 

ROK I

SEMESTR 1

SEMESTR 2

EGZ PO SEM.

PKT. ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

Literatura staropolska

30

2

30

3

30

2

30

3

2

10

Literatura współczesna polska

 

 

 

 

 

 

30

3

zal.

3

Nauki pomocnicze

 

 

30

1

 

 

 

 

zal.

1

Historia Polski

30

4

 

 

 

 

 

 

1

4

Poetyka (z elementami teorii literatury)

 

 

30

2

 

 

30

2

zal.

4

Gramatyka opisowa języka polskiego

30

2

30

3

30

2

30

3

2

10

Literatura porównawcza I tok

 

 

30

3

 

 

30

3

zal.

6

Literatura porównawcza II tok

 

 

30

3

 

 

30

3

zal.

6

Informatyka

 

 

 

 

 

 

30

2

zal.

2

Język łaciński

 

 

30

3

 

 

30

3

2

6

Język obcy

 

 

30

2

 

 

30

2

zal.

4

Język obcy

 

 

30

2

 

 

30

2

zal.

4

Wychowanie fizyczne

 

 

30

 

 

 

30

 

zal.

0

 

90

 

270

 

60

 

300

 

4 egz.

60

Liczba godzin: 150g wykładów + 570 g ćwiczeń = 720 g                                                                                

 

ROK II

SEMESTR 3

SEMESTR 4

EGZ PO SEM.

PKT. ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

Literatura oświecenia i romantyzmu*

 

 

30

3

 

 

30

3

4

6

Literatura oświecenia

30

1

 

 

 

 

 

 

zal.

1

Literatura romantyzmu

30

1

 

 

30

2

 

 

zal.

3

Literatura współczesna polska do 1945 r.

30

1

30

3

30

1

 

 

zal.

5

Literatura powszechna i wiedza o kulturze I tok*****

30

4

 

 

30

4

 

 

4

8

Poetyka z elementami teorii literatury **

30

1

30

1

30

1

30

2

4

6

Gramatyka historyczna i historia języka

 

 

30

3

 

 

30

4

4

7

Język obcy***

 

 

30

2

 

 

30

2

4

4

Język obcy****

 

 

30

2

 

 

30

2

4

4

Literatura porównawcza III tok

 

 

30

3

 

 

30

3

zal.

6

Literatura porównawcza IV tok

 

 

30

3

 

 

30

3

zal.

6

Literatura porównawcza V tok

 

 

30

3

 

 

30

3

zal.

6

 

150

 

270

 

120

 

240

 

6 egz.

62

* przedmiot Literatura oświecenia i romantyzmu obejmuje wykłady (1+1+2) i ćwiczenia (3+3) wartość kursu razem z egzaminem 10 ECTS

** przedmiot Poetyka z elementami teorii literatury obejmuje 120 g ćwiczeń na I i II roku (2 + 2 + 1 + 2 = 7 ECTS) + 60 g wykładu na II roku (2 + 2 = 4ECTS) razem z egzaminem = 11 ECTS

*** Język obcy kontynuowany (zdawany na maturze) w wymiarze 120g z egzaminem na poziomie B2 (8 ECTS)

**** Drugi język obcy nowożytny do wyboru w wymiarze 120g z egzaminem na poziomie przynajmniej A1 (Uchwała Rady Wydziału Polonistyki UJ z dnia 3 października 2007 r.) (8 ECTS)

Egzamin z języka obcego (kontynuowanego, czyli zdawanego na maturze) jest obligatoryjny. Za zdanie egzaminu student otrzymuje dodatkowo następującą liczbę punktów: egzamin na poziomie B2 – 4 punkty ECTS, na poziomie C1 – 5 punktów ECTS, na poziomie C2 – 6 punktów ECTS

***** zmiana punktacji kursu Literatury powszechnej – Uchwała Rady Wydziału z 27 czerwca 2007 r.

Liczba godzin: 270 wykładów + 510 g ćwiczeń = 780 g

 

ROK III

SEMESTR 5

SEMESTR 6

EGZ PO SEM.

PKT. ECTS

Wykł.

ECTS

Ćwicz.

ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

Literatura pozytywizmu i  Młodej Polski

30

2

30

3

30

2

30

3

6

10

Literatura współczesna polska  po 1945 r*

30

1

30

3

 

 

 

 

5

4

Historia filozofii

 30

3

 

 

30

3

 

 

6

6

Literatura porównawcza VI tok

 

 

30

3

 

 

30

3

zal.

6

Literatura powszechna i wiedza o kulturze II tok**

 

 

30

3

 

 

30

3

zal.

6

Seminarium licencjackie

 

 

30

10

 

 

30

10

zal.

20

Teoria języka

30

4

 

 

30

4

 

 

6

8

Retoryka i stylistyka

 

 

30

1

 

 

30

1

zal.

2

 

120

 

180

 

90

 

150

 

4 egz.

62

*Przedmiot Literatura współczesna obejmuje wykłady na II r. Literatura współczesna do 1945 r. i Literatura współczesna po 1945 r. na III r razem  90g (1+1+1 = 3 ECTS) + ćwiczenia na I, II i III roku 120g (3+3+3= 9 ECTS) wartość kursu  razem z egzaminem zdawanym z całości po 5 semestrze - 12 ECTS

** zmiana punktacji kursu Literatury powszechnej – Uchwała Rady Wydziału z 27 czerwca 2007 r.

Liczba godzin: 210 g wykładów + 330 g ćwiczeń = 540 g

 

Łącznie liczba godzin:720 g + 780g + 540 g = 2040 g

PRAKTYKI ZAWODOWE W WYMIARZE CO NAJMNIEJ 8 TYGODNI

 

Kanon przedmiotów specjalnościowych z poziomu studiów I stopnia Komparatystyka (uchwała RW z dnia 21.03.2005 r.):

 (do nadrobienia na studiach II stopnia, filologia polska, specjalność komparatystyka dla tych studentów, którzy zostali przyjęci na studia II stopnia z dyplomem licencjata na kierunku filologia polska, ale innej specjalności; UWAGA: nadrabiane przedmioty nie liczą się do punktacji ECTS objętej programem studiów  na poziomie II stopnia ani nie są wliczane do średniej ze studiów; są wpisywane do indeksu oraz wykazywane w suplemencie do dyplomu):

1. Literatura powszechna  (+ egzamin) - jeden tok

2. Literatura porównawcza - dwa różne toki

 

 


Kierunek: Filologia polska                                                 Limit przyjęć: 60 osób       Moduł 7

Specjalność: Komparatystyka                                                                    3 grupy

Tryb: Stacjonarne studia II stopnia dwuletnie (magisterium)

 

ROK I

SEMESTR 7

SEMESTR 8

EGZ PO SEM.

PKT. ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

Seminarium magisterskie

 

 

30

10

 

 

30

10

zal.

20

Literatura porównawcza I tok*

30

3

 

 

30

3

 

 

zal.

6

Literatura porównawcza II tok*

30

5

 

 

30

5

 

 

2

10

Opcja literacka

 

 

30

3

 

 

30

3

2

6

Literatura powszechna i wiedza o kulturze**

30

4

 

 

30

4

 

 

2

8

Logika

 

 

30

5

 

 

30

5

2

10

 

90

 

90

 

90

 

90

 

4 egz.

60

Łącznie liczba godzin: 360 g

 

ROK II

SEMESTR 9

SEMESTR 10

EGZ PO SEM.

PKT. ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

Seminarium magisterskie

 

 

30

20

 

 

30

20

zal.

40

Literatura porównawcza III tok

30

3

 

 

30

3

 

 

zal.

6

Literatura porównawcza IV tok

30

3

 

 

30

3

 

 

zal.

6

Literatura porównawcza V tok

30

3

 

 

30

3

 

 

zal.

6

Wykład monograficzny

30

2

 

 

 

 

 

 

zal.

2

 

120

 

30

 

90

 

30

 

 

60

Łącznie liczba godzin: wykładów 210 g + ćwiczeń 60 g =  270 g

Łącznie liczba godzin na obu latach: 360 + 270 = 630 g

 

Kurs Literatury porównawczej (jeden wybrany tok) ma wartość bez egzaminu 6 ECTS, z egzaminem 10 ECTS!

Nie jest dozwolone zaliczanie ponowne tego samego kursu literatury porównawczej ani tego samego kursu literatury powszechnej, który został zaliczony na poziomie studiów I stopnia!

 

Zmiany w programie studiów II stopnia wprowadzone zostały na mocy Uchwały Rady Wydziału z dnia 27 czerwca 2007 r.


Kierunek: Filologia polska                                                 Limit przyjęć: 25 osób       Moduł  8

Specjalność: Nauczanie języka polskiego jako obcego                           1 grupa

Tryb: Stacjonarne studia II stopnia dwuletnie (magisterium)

 

ROK I

SEMESTR 7

SEMESTR 8

EGZ PO SEM.

PKT. ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

Seminarium magisterskie

 

 

30

10

 

 

30

10

zal.

20

Psychologia

30

2

 

 

 

 

 

 

1

2

Pedagogika

30

2

 

 

 

 

 

 

1

2

Metodyka nauczania podsystemów języka

15

2

15

2

15

2

15

3

2

9

Metodyka nauczania sprawności językowych

15

2

15

2

15

2

15

3

2

9

Język Polski w Europie i świecie

30

3

 

 

 

 

 

 

1

3

Gramatyka pedagogiczna języka polskiego

 

 

 

 

15

2

15

3

2

5

Język polski na tle języków europejskich

 

 

 

 

30

3

 

 

2

3

Metody i programy nauczania języków obcych

 

 

 

 

15

1

 

 

zal.

1

Planowanie i przygotowanie zajęć języka obcego

 

 

 

 

 

 

30

2

zal.

2

Standardy europejskie w nauczaniu języków obcych

 

 

 

 

 

 

15

2

zal.

2

Wykład monograficzny

30

2

 

 

 

 

 

 

1

2

Praktyki pedagogiczne

 

 

10

-

 

 

15

-

zal.

-

 

150

 

70

 

90

 

135

 

8 egz.

60

 Łącznie na I roku studiów: 445 godzin                                                                                                                                                             

ROK II

SEMESTR 9

SEMESTR 10

EGZ PO SEM.

PKT. ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

wykł.

ECTS

ćwicz.

ECTS

Seminarium magisterskie

 

 

30

20

 

 

30

20

zal.

40

Specyfika nauczania języka polskiego jako obcego

15

1

15

2

 

 

 

 

zal.

3

Nauczanie kultury polskiej

30

2

15

1

 

 

 

 

3

3

Literatura w nauczaniu języka polskiego jako obcego

15

1

15

1

 

 

 

 

3

2

Kontrola wyników w nauczaniu języka polskiego jako obcego

15

1

15

1

 

 

 

 

3

2

Historia nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego i etnicznego

 

 

 

 

30

2

 

 

4

2

Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego

 

 

 

 

 

 

30

2

zal.

2

Język obcy nowożytny

 

 

30

2

 

 

30

2

zal.

4

Wykład monograficzny

 

 

 

 

30

2

 

 

4

2

Praktyki pedagogiczne

 

 

15

-

 

 

 

 

zal.

-

 

105

 

150

 

30

 

90

 

5 egz.

60

Łącznie na II roku studiów: 360 godzin                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                       


Przedmioty kształcenia nauczycielskiego realizowane dodatkowo

(poza programem danej specjalności) przez studentów wiedzy o kulturze, komparatystyki lub edytorstwa na podstawie deklaracji złożonej na początku I roku studiów*

Studia stacjonarne I stopnia

 

* Termin składania deklaracji do 7 października.