PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH

NA WYDZIALE POLONISTYKI UJ

[zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu

Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2007 r.

ze zmianami z dnia 16 grudnia 2009 r.,

24 listopada 2010 r.]

 

 

 

                                   I ROK

 

1. Seminarium metodologiczne (jedno dla literaturoznawców, jedno dla językoznawców i jedno dla teatrologów) w wymiarze 60 godzin

 

2. Seminarium z określonej dyscypliny (w wymiarze 60 godzin):

·         teatrologiczne

·         językoznawcze

·         lub jedno z dwóch seminariów literaturoznawczych: staropolskie – obejmujące literaturę do czasów oświeceniowych

       oraz nowoczesne – obejmujące literaturę XIX i XX wieku)

 

3. Kurs języka obcego (w wymiarze 60 godzin)

4. Uczestniczenie w wybranych zajęciach prowadzonych przez samodzielnego pracownika naukowego:  30 godzin

Liczba godzin obowiązkowych dla I roku: 180 godzin +30 godzin

 

Warunki zaliczenia I roku:

  1.       Udokumentowane uczestnictwo w zajęciach wymienionych w pkt 1-4 (zaliczenie; zaliczenie na ocenę: pkt. 1-3),

  2.       Pozytywna opinia opiekuna naukowego, zawierająca szczegółową informację o postępach naukowych doktoranta i postępach w przygotowaniu pracy doktorskiej,

  3.       Pisemne sprawozdanie doktoranta z wykonania obowiązków w roku akademickim i pracy naukowej

 

ROK II

 

  1.  Seminarium z określonej dyscypliny (teatrologiczne, językoznawcze lub jedno  z dwóch seminariów literaturoznawczych: staropolski                                                                                                                                                                               –             obejmujące literaturę do czasów oświeceniowych oraz nowoczesne – obejmujące literaturę XIX i XX wieku oraz metodyczne) w wymiarze 60 godzin

  2.   Filozofia (60 godzin)   

  3.      Antropologia i teoria kultury (60 godzin)

  4.     Nowe kierunki w językoznawstwie

  5.     Uczestniczenie w wybranych zajęciach prowadzonych przez samodzielnego pracownika naukowego: 60 godzin

 

Liczba godzin zajęć obowiązkowych dla II roku: 180 godzin + 60 godzin

 

 

Warunki zaliczenia II roku:

 

1.  Udokumentowane uczestnictwo w zajęciach wymienionych w pkt 1-5 (zaliczenie; zaliczenie na ocenę: pkt. 1- 4),

2.  Pozytywna opinia opiekuna naukowego, zawierająca szczegółową informację o postępach naukowych doktoranta i postępach w przygotowaniu pracy doktorskiej,

4.     Pisemne sprawozdanie doktoranta z pracy naukowej i wykonania obowiązków w roku akademickim

 

5.      Otwarcie przewodu doktorskiego ( zgodnie z punktem 4. postanowień dodatkowych  niniejszej uchwały)

                                  

 

                                              III ROK

 

1.      Wprowadzenie do badań porównawczych (60 godzin)

 

2.      Nowe kierunki w językoznawstwie

 

3.  Moduły mistrzowskie (60 godzin)

 

4. Uczestniczenie w wybranych zajęciach prowadzonych przez samodzielnego pracownika naukowego: 60 godzin

 

Liczba godzin zajęć obowiązkowych dla III roku: 120 godzin + 60 godzin

 

Warunki zaliczenia III  roku:

1. Udokumentowane uczestnictwo w zajęciach wymienionych w pkt 1-4 (zaliczenie; zaliczenie na ocenę: pkt 1-3),

2. Pozytywna opinia opiekuna naukowego, zawierająca szczegółową informację o postępach naukowych doktoranta i postępach w przygotowaniu pracy doktorskiej,

3. Pisemne sprawozdanie doktoranta z wykonania obowiązków w roku akademickim i pracy naukowej

                                   IV ROK

 

Czwarty rok studiów przeznaczony jest na zakończenie rozprawy doktorskiej oraz przygotowanie do egzaminu kierunkowego i obrony pracy doktorskiej.

 

       Do końca czwartego roku student zobowiązany jest do zdania egzaminów doktorskich w zakresie: dyscypliny dodatkowej – filozofii; języka obcego nowożytnego; oraz dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej. (Szczegółowe przepisy w tej sprawie reguluje Rozporządzenie MENiS z dnia 15.01.2004 r. z późn. zm.)

 

 

 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

1. W oparciu o § 27 pkt. 4 Uchwały Senatu pozostawiający Radom Wydziału decyzję w sprawie zmiany lub zachowania dotychczasowego trybu studiów w odniesieniu do doktorantów, którzy podjęli studia przed 1 października 2006 roku, Rada Wydziału postanawia o  zachowaniu dotychczasowego trybu studiowania.

 

2. Program studiów obejmuje obowiązek uczestniczenia w wybranych zajęciach samodzielnego pracownika naukowego ( w tym również  opiekuna naukowego) w uchwalonym dla każdego roku wymiarze. O wyborze zajęć decydują doktorant i opiekun naukowy po wyrażeniu zgody przez prowadzącego dane zajęcia.

W uzasadnionych przypadkach obowiązek uczestniczenia w wybranych zajęciach może zostać zmieniony na obowiązek prowadzenia zajęć. Decyzję taką podejmuje dziekan na wniosek promotora oraz kierownika katedry odpowiedzialnego za organizację danych zajęć.

Prowadzenie zajęć nie zleconych przez Dziekana Wydziału Polonistyki nie może zostać zaliczone w ramach programu studiów .

 

 

3. Wszystkie zajęcia objęte obowiązkowym programem studiów winny być realizowane przez studentów na Wydziale Polonistyki UJ. Jedynym przypadkiem dopuszczającym odbywanie zajęć obowiązkowych poza Wydziałem Polonistyki jest hospitowanie zajęć opiekuna naukowego w przypadku, gdy ten pracuje na innej uczelni.

 

4. W nawiązaniu do & 15 Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim i z uwagi na stanowisko Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych , która uznała, iż egzaminy doktorskie mogą być składane jedynie w toku przewodu doktorskiego Rada Wydziału zachowuje dotychczasowy termin otwarcia przewodu doktorskiego do końca 4 semestru studiów.